1. Domů
 2. Kompresory
 3. Revize kompresorů
Revize kompresorů

Vzdušník je nedílnou součástí každého kompresoru a stejně jako každá tlaková nádoba i ten podléhá povinným v opakovaných intervalech prováděným revizím.

Revize vzdušníků kompresorů

Vzdušník je nedílnou součástí každého kompresoru, která zabraňuje pulzacím vzduchu, vyrovnává kolísání tlaku v rozvodové síti a kryje krátkodobě zvýšenou spotřebu stlačeného vzduchu, přesahující výkon kompresoru.

Stejně jako každá tlaková nádoba i ten podléhá povinným v opakovaných intervalech prováděným revizím a při objemu nad 10 litrů musí být vybavena předepsanými bezpečnostními a provozními prvky, mezi které patří: pojistný ventil, manometr pro měření tlaku, odkalovací ventil, štítek s předepsanými hodnotami.

Při ochlazování stlačeného vzduchu dochází ke kondenzaci vody, kterou je potřeba, společně s dalšími nečistotami, efektivně a bezezbytku odstranit v odlučovači.

U tlakových nádob jsou prováděny následující revize a zkoušky:

 • Výrobní revize – prováděná před uvedením do provozu nových nádob, opravených nádob
 • Provozní revize – nejméně jednou ročně kontrola celkového stavu včetně příslušenství
 • Vnitřní prohlídka – nejméně jednou za 5 let
 • Zkouška těsnosti – pro provedené opravě nebo revizi
 • Tlaková zkouška – nejméně jednou za 9 let, kontrola těsnosti a pevnosti tlakové nádoby při předepsaném zkušebním přetlaku

Při provozu musí být ke každé tlakové nádobě trvale k dispozici níže uvedená dokumentace:

 • Revizní kniha – pasport výrobce, ve které je mimo jiné potvrzena stavební a první tlaková zkouška
 • Návod pro obsluhu tlakové nádoby zpracovaný výrobcem zařízení
 • Návody výrobců jednotlivých strojních zařízení, ve kterých je podrobně popsán postup pro spuštění, provoz a odstavení strojního zařízení mimo tlakové nádoby
 • Prohlášení o shodě, které je povinen doložit výrobce, že jeho výrobky splňují požadavky platných právních předpisů pro tuto oblast
 • Revizní zprávy, jak elektro zařízení, tak jednotlivých strojních celků
 • Provozní deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti týkající se provozu zařízení (opravy, kontroly, údržba, odstavení apod.)
 • Jmenování osoby odpovědné za provoz tlakové nádoby, které musí provést písemně s podpisem zástupce organizace a jeho převzetí musí být písemně potvrzeno osobou odpovědnou za provoz tlakové nádoby.

Veškerá dokumentace musí být k dispozici u osoby odpovědné za provoz tlakové nádoby.

 

Pro bližší informace, technické poradenství a nabídky kontaktujte oddělení realizace
Jan Osmančík
oddělení prodeje

Další produkty a služby